DATAPOLITIK

Persondatapolitik

Dataansvarlig

Esbjerg Ensemble er dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af dine oplysninger.

Esbjerg Ensemble
Norgesgade 19
6700 Esbjerg

Tlf. nr. +45 7513 9399
E-mail: [email protected]

 

Hvilke oplysninger behandler vi?

Vi indsamler alene de oplysninger, vi modtager direkte fra dig som engageret, koncertsted eller på anden vis samarbejdspartner. Vi behandler derfor ikke andre oplysninger, end de oplysninger du selv giver os.

Vi behandler personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og evt. kontooplysninger i forbindelse med eksempelvis lønudbetaling. Ved udbetalinger vil vi tillige indsamle og opbevare CPR-nr. eller CVR-nr.

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger som f.eks. seksuel orientering, race, religion, fagforeningsforhold og helbredsoplysninger. Sådanne oplysninger har ikke relevans for vort daglige virke, hvorfor vi opfordrer til at disse oplysninger ikke gives til os.

 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi benytter først og fremmest dine personoplysninger til skriftlig eller telefonisk kontakt, ligesom vi også benytter dine personoplysninger i forbindelse med en evt. lønudbetaling eller lign.

Derudover har vi pligt til at videregive oplysningerne til SKAT, ligesom vi opbevarer oplysningerne for at leve op til den relevante lovgivning, herunder bogføringsloven.

På hvilket grundlag behandler vi dine oplysninger?

Som udgangspunkt behandler vi dine oplysninger i henhold til et samtykke fra dig som ansøger, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. I visse tilfælde vil vi have en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger, eksempelvis for at overholde reglerne i bogføringsloven. I disse tilfælde vil behandlingen ske på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i den periode, det er nødvendigt for at opfylde det formål, vi indsamler oplysninger til.

Derudover er vi efter bogføringsloven forpligtet til at opbevare regnskabs- og bogføringsmateriale i 5 år fra udgangen af regnskabsåret, som materialet hører til.

Hvilke rettigheder har du?

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

INDSIGTSRETTEN

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet; hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til [email protected] Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

RETTEN TIL BERIGTIGELSE

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

RETTEN TIL SLETNING

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

RETTEN TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN TIL OPBEVARING

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

RETTEN TIL DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

RETTEN TIL INDSIGELSE

Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

 

RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. En tilbagekaldelse af et samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget før samtykket tilbagekaldes. I visse tilfælde vil vi ligeledes have ret til fortsat at behandle dine personoplysninger på et andet behandlingsgrundlag.

Hvor kan du klage over behandlingen af personoplysninger?

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til [email protected] Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, i forhold til dine rettigheder og over Esbjerg Ensembles behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail [email protected] eller telefon +45 33 19 32 00.

Du kan læse mere om dine rettigheder og klagemuligheder på www.datatilsynet.dk